Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

ActielijnEN

Het Actieprogramma Waard om voor te werken! bestaat uit vier actielijnen : 
1. Goed werkgeverschap en anders werken
2. Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit (instroom & behoud)
3. Innovatie in opleiden  (onderwijs)
4. Betekenisvolle beeldvorming 

Actielijn 1: goed werkgeverschap en anders werken

Door te investeren in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat kan de uitstroom worden beperkt en daarmee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de oplossing van de tekorten. Goed werkgeverschap vormt de basis. Het verbeteren van het werkklimaat is een verantwoordelijkheid van de iedere individuele zorgorganisatie, maar hierin kunnen we veel van elkaar leren.
​Ook het vormgeven van regionaal goed werkgeverschap staat op de bestuurlijke agenda’s. Daar gaan wij, (branche)overstijgend, over in gesprek. Daar hoort ook bij dat we onderling in gesprek blijven verkennen hoe we op een sportieve manier duurzaam samenwerken. 

Doelstelling
Als goede werkgever investeren we in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat waardoor we talent behouden en uitstroom beperken. ​​

​Ambitie

 • We stellen onze medewerkers centraal: in de overtuiging, dat als wij goed voor onze medewerkers zijn, zij de beste zorg en dienstverlening aan onze doelgroepen bieden;
 • Wij waarderen onze medewerkers en zetten ons in voor hun behoud, zowel voor onszelf als voor de regio;
 • Wij bieden voldoende ontplooiingsmogelijkheden en persoonlijke groei aan medewerkers;
 • Wij bieden contracten aan passend bij de wensen van (jonge) medewerkers;
 • Wij bieden van werkzekerheid (vaste contracten van juiste omvang passen bij de levensfase van medewerkers);
 • We bieden ruimte aan medewerkers op niveau 2 en zoeken naar oplossingen om de inzet van deze doelgroep zo groot mogelijk te maken;
 • Iedere zorg- en welzijnsorganisatie gaat regionaal in gesprek over het inrichten van (regionaal) goed werkgeverschap.


​ACTIES


1.1 Tafels Goed Werkgeverschap​​
Regionale en subregionale tafels voor bestuurders en HR-managers om in gesprek te zijn over goed (regionaal) werkgeverschap en duurzame samenwerking.​
Effect: Middellange en lange termijn

1.2 ​​​ Onderzoek en experimenten
Werken aan Werkzekerheid
In juli 2017 startten CNV Connectief en WZW ‘Werken aan Werkzekerheid’ in samenwerking met en subsidie van Instituut Gak. In een interactieve dialoog met werknemers zijn nieuwe vormen van werkzekerheid en werkgeluk onderzocht. Medio 2018 starten 20 experimenten bij de deelnemende zorgorganisaties om deze nieuwe vormen en scenario’s te testen.​
Effect: ​middellange en lange termijn

1.3 Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
​Masterclass Duurzame Inzetbaarheid en themabijeenkomsten Duurzame Inzetbaarheid, met specifieke aandacht voor de doelgroep 50+​.
Effect: middellange termijn​

1.4 Sterk in je Werk
Werkgevers zetten ‘Sterk in je werk’ in als instrument voor behoud van talent. We willen de komende jaren 2.000 medewerkers een korte loopbaanimpuls bieden. 
Effect: korte termijn

​​1.5 Leernetwerk verzuim​
​Aansluiten bij het leernetwerk Ziekteverzuim om best practices te delen en hiermee methoden voor het terugdringen van ziekteverzuim in de eigen organisatie verder te implementeren.​

  1.6 Inspiratiesessies
  Ter inspiratie van werkgevers worden sessies georganiseerd over onder andere:
  • Aandacht voor ‘kwalitijd’ en roosteren
  • Cultuur en interne samenwerking
  • Interne optimalisatie functiehuis en personeelsplanning. Hierin wordt ook de inzet van medewerkers niveau 2 meegenomen.
  • Introductieproces- en begeleiding nieuwe medewerkers​


   ​​​​​1.7 ​Verkenning regionaal Zorginnovatiecentrum Verpleegkundigen en Verzorgenden
   Zorgtechnologie en de adaptatie daarvan kunnen bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarkttekorten.  Wij verkennen regionaal draagvlak voor een gezamenlijk Zorginnovatie Centrum. Samen experimenteren, leren en het goede van innovatie en vernieuwing duurzaam naar de praktijk brengen. In 2018 worden regionale wensen en draagvlak verkend.  Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling om aan te sluiten bij het bestaande regionale initiatieven, te versnellen en elkaar te versterken bij de duurzame implementatie in de praktijk.  ​Initiatief van Rijnstate, Radboudumc, WZ, ondersteund door de provincie Gelderland.
   Effect: middellange en lange termijn​


Actielijn 2: verhogen instroom- en opleidingscapaciteit

Om de personeelsvoorziening in de sector te verhogen is het op de eerste plaats nodig de opleidingscapaciteit te verhogen. De meeste zorgorganisaties verrichten al inspanningen op dit gebied, maar een analyse wijst uit dat de opleidingsinspanning (stages, opleidingsplaatsen) per organisatie sterk uiteenloopt. Uit de analyse blijkt tevens dat een opleidingsquote van 15% wenselijk en haalbaar is. Dit betekent dat een organisatie op elke 100 FTE zorginhoudelijke medewerkers 15 FTE opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal) organiseert. 

​​​Het percentage van de studenten dat de opleiding met een diploma afsluit varieert per opleiding (BOL, BBL, Duaal, Voltijds) en niveau en ligt tussen de 50 en 80%. Het lage studierendement is een maatschappelijke kostenpost en is schadelijk voor de instroom in de sector en voor de sector als geheel.  Een belangrijk aspect bij de bij de uitval vormen de kwaliteit van de stages en leerwerkplekken. Opleidingen en zorgorganisaties vervullen samen dan ook een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van deze stages en het leren in de praktijk. 


​Algemene doelstellingen:

 • Zorgorganisaties verhogen waar nodig hun opleidingsinspanning. Een opleidingsquote van 15% is daarbij het uitgangspunt. 
 • ​Opleidingen en zorgorganisaties vervullen samen een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van  stages en het leren in de praktijk.
 • Wij bieden kansen voor mensen uit andere sectoren en doelgroepen.

​ACTIES
​​
 2.1 ​(Intersectoraal) matchen en Instroom
 Werkgevers sluiten aan bij de bestaande intersectorale matchtafels en presenteren zich bij   werkgeversbijeenkomsten en speeddates om zij-instroom te stimuleren.​
 Effect: ​​Korte termijn​​

​ 
2.2 Leernetwerk Recruitment
Het Leernetwerk is een Netwerk van recruitment-professionals ​om best practices te delen in de aanpak  van tekorten in combinatie met workshops over onder meer: Employer Branding, introductieproces, doelgroepgericht werven, rol van recruitment in behoud medewerkers en intern organiseren van zij-instroom.
Effect: Korte en middellange termijn

​2.3 ​Matchbijeenkomsten zij-instromers
In de gehele regio worden matchbijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers en zij-instromers. Brancheoverstijgend of branchespecifiek​.
​Effect: korte termijn​

2.4 Zij-instroom Foodvalley: verkort VIG-traject
Zij-instroom via een verkort VIG-traject door werkgevers en onderwijs in Foodvalley. ​
Effect: Middellange termijn​


Actielijn 3: innovATIE in opleiden


De zorg verandert en wordt complexer. Voortdurend ontstaan nieuwe functies en aandachtsgebieden. Met nieuwe en aangepaste opleidingen kunnen medewerkers worden voorbereid op de uitvoering van deze taken. Voor (potentiële) medewerkers in de zorg vormen deze nieuwe opleidingen een verrijking en verhoogt het de aantrekkelijkheid van de sector. 

Algemene doelstelling
Zorg- en onderwijsorganisaties werken op regionaal niveau nauw met elkaar samen bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe, innovatieve opleidingsmogelijkheden.
Afspraak: In onze regio bieden wij mbo- en hbo-studenten 100% zekerheid op praktijkervaring tijdens hun studie. 

ACTIES
​​
3.1. Pilot niveau 2 met praktijkleren

In het najaar van 2017 starten wij met minimaal 20 praktijkleerplekken op niveau 2 in samenwerking met het Astrum College. Deze pilot wordt geëvalueerd en getoetst op bruikbaarheid voor de andere subregio’s.
Effect: korte termijn
​​

3.2 Praktijkleerroute 
De praktijkleerroute v​an Rijn IJssel Zorg & Welzijn (Pleyade, Siza, Attent) is een BOL-traject waarbij studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen vanaf dag één onderwijs volgen in de beroepspraktijk van een leerbedrijf. Bij de Praktijkleerroute geven docenten van Rijn IJssel Zorg & Welzijn en werkbegeleiders van het leerbedrijf samen vorm aan het onderwijs. Medewerkers worden ook als gastspreker van workshops of themabesprekingen uitgenodigd. Docenten en werkbegeleiders hebben korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf. (Koploper Zorgpact!)

3.4 Leerlingenpoule zij-instroom
Werkgevers stellen samen één vacature voor het gezamenlijk opleiden van zij-instromers. Naar succesvol voorbeeld: gecombineerd VIG/MZ met uniek arbeidsvoorwaardenpakket (o.a.: bij aanvang opleiding inschaling in FWG 30/35 en werkzekerheid). Concept uit te breiden naar andere subregio’s en branches.
Effect: middellange termijn

Actielijn 4: betekenisvolle beeldvorming

Het Ministerie van VWS start in 2018 een landelijke algemene campagne over werken in Zorg en Welzijn. Het is belangrijk om regionaal op aan te sluiten met specifieke activiteiten en campagnes. Het is nodig te investeren in de bekendheid van de sector bij specifieke doelgroepen, om instroom van jongeren of zij-instromers te verhogen.

In vergelijking met 2012 is de jaarlijkse instroom in opleidingen voor Zorg en Welzijn (mbo en hbo) in onze regio gedaald. Om weer op het niveau van 2012 te komen, betekent dat een veel groter deel van de huidige generatie mbo- en hbo-leerlingen gemotiveerd moet worden om te kiezen voor Zorg en Welzijn. Daarvoor is het nodig het imago van de sector te versterken en de bekendheid over werken en opleiden in Zorg en Welzijn te verhogen.

DOELSTELLING
Duurzaam en consequent uitdragen van acties en campagnes gericht op verhoging van de instroom in 2018 – 2019. Wij brengen dagelijks geluk en de bijzondere betekenisvolle relaties tussen medewerker, mens en familie in beeld en dragen dit beeld gezamenlijk consequent en duurzaam uit. 

ACTIES​​

​​
4.1. Leerlingen enthousiast maken met lespakket ‘Aan jou hebben we wat’
Regionale werkgeversorganisaties hebben de krachten gebundeld en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en het vwo. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zetten wij deze lespakketten in om leerlingen te enthousiasmeren en te laten kiezen voor een loopbaan in onze sector. 
Effect: lange termijn

​4.2. Campagne ouderenzorg: Ik doe ertoe! 
​Negen VVT-organisaties startten gezamenlijk de imagocampagne  ‘Ik doe ertoe!’voor de ouderenzorg om het imago in de ouderenzorg en daarmee de tekorten in onze regio aan te pakken. In de week van Zorg en Welzijn (maart 2018) is de campagne live gegaan via: www.ikdoeertoe.nl en www.facebook.com/ikdoeertoe.nl

​​
De campagne is primair gericht op verbeteren van het imago om via die weg de tekorten in de ouderenzorg in onze regio aan te pakken (werving).  Met de campagne laten de organisaties zien hoe betekenisvolle het werk is: de cliënt, familie  en de medewerker voegen betekenis aan elkaar toe. Met werken in de ouderenzorg kun je écht het verschil maken. De campagne richt zich op werkenden en niet-werkenden in regio Gelderland in de leeftijd tussen de 25 en 55 jaar, intersectoraal en vooral gericht op zij-instromers. Alle VVT-organisaties in de regio worden uitgenodigd om aan te sluiten en actief deel te nemen.
Effect: korte en middellange termijn

4.3. Uitbreiding Week van Zorg en Welzijn 2018
In de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn openen werkgevers hun deuren voor het grote publiek en werven daarbij gericht medewerkers en zij-instromers. Zowel werkgevers als het onderwijs werken samen activiteiten uit om studenten enthousiast te maken voor stages en het werken in Zorg en Welzijn. In de huis aan huis bijlage worden de kansen vanuit Actieprogramma WOVTW gepromoot.
Effect: korte en middellange termijn