ActielijnEN

Het Actieprogramma Waard om voor te werken! bestaat uit vier actielijnen : 
1. Goed werkgeverschap
2. Duurzaam goede medewerkers die er toe doen (instroom & behoud)
3. Lerende gemeenschap (onderwijs)
4. Betekenisvolle beeldvorming (imago)

Actielijn 1: goed werkgeverschap

Onze ambitie
Als goede werkgever investeren we in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat waardoor uitstroom kan worden beperkt. We stellen onze medewerkers centraal in de overtuiging, dat als wij goed voor onze medewerkers zijn, zij de beste zorg aan onze cliënten bieden. We bieden ruimte aan medewerkers op niveau 2 en zoeken naar oplossingen om de inzet van deze doelgroep zo groot mogelijk te maken. Tot slot gaan we voor een maatschappelijke planning: tijd voor leven en werken en het optimaal benutten van eigen en elkaars capaciteit.

Het inrichten van goed werkgeverschap is een verantwoordelijkheid van de iedere individuele zorgorganisatie. Samen staan we sterker en daarom willen wij onderzoeken en experimenteren met nieuwe kansen om met goed werkgeverschap de tekorten tegen te gaan.

De actiepunten
1.1. Actiegroep Goed werkgeverschap
Op 19 juni is een eerste werkgroep alvast aan de slag gegaan met een actieplan ‘Goed Werkgeverschap’. Vanuit een gezamenlijke definitie van goed werkgeverschap worden op korte termijn 2 actielijnen opgepakt:
1. Aandacht voor ‘kwalitijd’ en roosteren
2. Aandacht voor cultuur en samenwerking binnen de organisatie.
Aandacht voor interne optimalisatie functiehuis en personeelsplanning. Hierin wordt ook de inzet van medewerkers niveau 2 meegenomen.
Effect: middellange en lange termijn

1.2. Onderzoek en experimenten Werken aan Werkzekerheid
In juli 2017 zijn CNV Connectief en WZW gestart met het project Werken aan Werkzekerheid in samenwerking met en subsidie van het Instituut Gak. In een interactieve dialoog met werknemers worden nieuwe vormen van werkzekerheid en werkgeluk onderzocht. Na een inventariserend onderzoek zal in maart 2018 gestart worden met 20 experimenten bij de deelnemende zorgorganisaties om deze nieuwe vormen en scenario’s uit te testen. Het projectplan is op te vragen bij WZW.
Effect: middellange en lange termijn

1.3. Businesscase (sub)regionaal werkgeverschap
In het najaar start een actiegroep (sub)regionaal werkgeverschap om de effecten, mogelijkheden en kansen van bestaande initiatieven zoals de Werkgeverij en het Transitiebedrijf verder te ontwikkelen. Hierbij onderzoeken wij direct de (juridische) mogelijkheden voor een poule van niveau 3 IG, 4 en 5 om reductie van inhuurkosten te verlagen en op welke wijze WZW dit kan faciliteren. Tevens betrekken we hierbij mogelijkheden m.b.t. belonen en afspraken met UWV, leerlingenpoule en ketensamenwerking.
​Effect: middellange en lange termijn

Actielijn 2: Duurzaam goede ​medewerkers die ertoe doen!

Onze ambitie

  • ​Wij waarderen onze medewerkers en zetten ons in voor hun behoud, zowel voor onszelf als voor de regio.
  • ​​​Wij kunnen het potentieel van onze huidige medewerkers beter benutten en onderzoeken samen mogelijkheden om op basis van cijfers dat te realiseren.
  • ​​​​In onze organisaties stellen wij de gedeelde waarden waardig leven en sterven, geluk, verbondenheid en duurzame inzetbaarheid centraal.
  • Wij bieden kansen voor mensen uit andere sectoren en doelgroepen, zoals 50-plussers op basis van hun competenties voor de zorg voor ouderen.
  • Wij werken vanuit de bredere scope op het slim combineren van verschillende beroepen en een goede (multidisciplinaire) personeelsmix.
De actiepunten​ ​ ​

2.1. Instroom intersectoraal​​
Werkgevers sluiten aan bij de bestaande intersectorale matchtafels en presenten zich bij werkgeversbijeenkomst en speeddates om zij-instroom te stimuleren​
Effect: korte termijn

​​2.2 Instroo​m (recruitment)​
In​ het najaar van 2017 organiseert WZW voor alle deelnemende leden een Bootcamp Recruitment: werven van schaarse doelgroepen , employer branding en behoud medewerkers.
Effect: korte en middellange termijn

2.3 Instroom bijzondere doelgroepen​
Er start een actiegroep ‘doelgroepen’gericht op acties om 50-plussers en andere speciale doelgroepen te werven en te behouden voor onze organisaties​
Effect: korte en middellange termijn

2.4 Sterk in je werk​
Al onze organisaties zetten ‘Sterk in je werk’ in als instrument voor behoud van onze medewerkers. We willen in 2017 400 medewerkers een verdiende impuls geven voor hun inzetbaarheid. ​
Effect: korte termijn

2.5 Ziekteverzuim​
We sluiten aan bij het leernetwerk Ziektevezuim om best practices te delen en hiermee methoden voor het terugdringen van ziekteverzuim in de eigen organisatie verder te implementeren. ​
Effect: korte termijn

2.6 Behoud
Er start een actiegroep ‘ketensamenwerking’gericht op acites voor het behoud van zittende medewerkers en het voorkomen van vacatures. Waar mogelijk leggen we verbinding met Goed Werkgeverschap en Lerende gemeenschap.​​
Effect: middellange termijn

Actielijn 3: lerende gemeenschap

Onze ambitie
​In 2018 hebben wij een gezamenlijke regionale strategische ontwikkelagenda met afspraken over hoe we een lerende gemeenschap kunnen zijn voor jongeren (studenten), huidige medewerkers en toekomstige medewerkers. Deze agenda vormt de basis om als organisaties en onderwijs samen een lerende gemeenschap te vormen voor iedere levensfase en die iedereen uitnodigt om zich te blijven ontwikkelen. Wij bieden wij mbo- en hbo-studenten 100% zekerheid op praktijkervaring binnen onze regio tijdens hun studie.

De actiepunten
3.1. Pilot niveau 2 met praktijkleren

In het najaar van 2017 starten wij met minimaal 20 praktijkleerplekken op niveau 2 in samenwerking met het Astrum College. Deze pilot wordt geëvalueerd en getoetst op bruikbaarheid voor de andere subregio’s.
Effect: korte termijn

3.2 Deur open voor geluk
In het najaar van 2017 starten wij in samenwerking met ROC Nijmegen een pilot op een verpleegafdeling waarin regelvrije ruimte op welzijn/welbevinden ontstaat zodat ook het potentieel van MZ-studenten binnen de ouderenzorg een plek kan krijgen. Op basis van deze pilot verkennen we de mogelijkheden om te ontschotten tussen VP en MZ.
Effect: korte en middellange termijn

​3.3 Subregionaal organiseren van opleiden

In Rivierenland is gestart met de verkenning van een nieuwe manier van organiseren en opleiden, zoals die daar in de bouw is gerealiseerd. Werkgevers gaan in deze subregio samen opleiden en ontwikkelen om mensen in Rivierenland te behouden en werkzekerheid te bieden. 
​In Ede is ervaring opgedaan met een verkort traject op niveau 3. Dit traject biedt kansen om als werkgevers gezamenlijk verkort op te leiden in de deze regio.
Effect: middellange en lange termijn

3.4 Actiegroep ‘onderwijsprogramma doelgroepen’
Deze actiegroep verkent de mogelijkheden van maatwerkopleidingen voor doelgroepen naar volume. Gestart wordt met de doelgroep 50-plussers.
Effect: korte en middellange termijn

3.5 Leerlingenpoule
Een eerste initiatief is inmiddels gestart met de ontwikkelingen van een leerlingen-poule voor zij-instromers. Werkgevers willen investeren om te komen tot een of meerdere regionale pilots. Waar mogelijk legt WZW verbinding met Goed Werkgeverschap en Duurzaam voldoende medewerkers die er toe doen.
Effect: korte en middellange termijn

3.6 Denktank ‘Strategische ontwikkelagenda’
De Denktank start eind 2017 om onze ambitie nader uit te werken en om te zetten in acties. Wij willen een lerende gemeenschap zijn met een strategische agenda die verder gaat dan alleen opleidingen en waarin in ieder geval zijn opgenomen:
– Beroepsinhoud en beroepsontwikkelingen
– Zorg en technologie
– Arbeidsmarktvraag en ontwikkelen
– Opleiden van mantelzorgers en vrijwillgers
Zelfregie van medewerkers
Effect: lange termijn

Actielijn 4: betekenisvolle beeldvorming

Onze ambitie
Onze waarden zijn een eerlijk en betekenisvol verhaal dat wij gezamenlijk uitdragen. Dagelijks geluk en de bijzondere relaties tussen mens en de gemeenschap brengen wij in beeld. Bij leven hoort ook sterven. Zorg voor ouderen is een plek in de natuurlijke levensloop en wij zetten in op integratie van generaties waarin geven en nemen elkaar afwisselen. Vanuit gedeelde waarden willen wij een regionale sector-identiteit ontwikkelen om deze samen consequent en duurzaam uit te dragen. 
​Wij gaan de samenwerking aan met senioren (o.a. Netwerk100) en studenten om een broedplaats te creëren waarin we onze inzet en acties toetsen. Daarnaast gaan we met hun experimenten oppakken om de regionale gemeenschap die ons voor ogen staat ook waar te maken!

4.1. Leerlingen enthousiast maken met lespakket ‘Aan jou hebben we wat’
Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo om ze enthousiast te maken voor een loopbaan in Zorg en Welzijn.Vanaf het schooljaar 2017-2018 zetten wij de landelijke lespakketten in om leerlingen enthousiast te maken voor de ouderenzorg.
Effect: lange termijn

​4.2. Campagne ouderenzorg: Ik doe ertoe!

Vanaf januari 2018 zijn 9 ouderenzorgorganisaties gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijke imagocampagne voor werken in de ouderenzorg, gericht op zijinstromers.
Effect: korte en middellange termijn

4.3. Uitbreiding Week van Zorg en Welzijn 2018

In de Week van de Zorg 2018 breiden wij uit met eigen presentaties op de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen om zo studenten enthousiast te maken voor stages en werken bij onze organisaties.
Effect: korte en middellange termijn

4.4. Ambassadeursnetwerk
Per subregio gaan 5 ambassadeurs als kartrekker en initiatiefnemers aan de slag om het verhaal en de ervaringen van specifieke doelgroepen uit te te dragen. Iedere maand komt er een andere doelgroep aan de beurt. Per doelgroep organiseren wij een brainstorm om feeling te houden met hun leefwereld en taal.
Effect: korte en middellange termijn

4.5. Denktank “Sector-identiteit en betekenisvolle beeldvorming”
We streven naar een regionale sector-identiteit en een uitgewerkt concept van betekenisvolle beeldvorming met daarin ruimte voor subregionale verschillen. Uiterlijk 1 januari 2018 levert de Denktank hiervoor een strategische agenda met bijbehorend actieplan voor de komende jaren
Effect: middellange en lange termijn