Samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn

ActielijnEN

Waard om voor te werken! bestaat uit vier actielijnen: 
1. Goed werkgeverschap en anders werken
2. Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit 
3. Innovatie in opleiden 
4. Betekenisvolle beeldvorming 

Actielijn 1: goed werkgeverschap en anders werken

Als goed werkgever investeren we in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat, waardoor we talent behouden en uitstroom beperken. Hierdoor behouden we talent en beperken we uitstroom. Het vormgeven van regionaal goed werkgeverschap stat op de bestuurlijke agenda’s. We blijven in gesprek over hoe we met elkaar en duurzaam goed (regionaal) werkgeverschap kunnen inrichten, delen visie en maken afspraken over samenwerking.​

Ambitie
We stellen onze medewerkers centraal: in de overtuiging dat als wij goed voor onze medewerkers zijn, zij de beste zorg en dienstverlening aan onze doelgroepen bieden:
– ​Wij waarderen onze medewerkers en zetten ons in voor hun behoud, zowel voor onszelf als voor de regio;
– ​Wij bieden voldoende ontplooiingsmogelijkheden en persoonlijke groei aan medewerkers;
– ​Wij bieden contracten aan passend bij de wensen van (jonge) medewerkers;
– ​Wij bieden van werkzekerheid (vaste contracten van juiste omvang passen bij de levensfase van medewerkers);
– ​We bieden ruimte aan medewerkers op niveau 2 en zoeken naar oplossingen om de inzet van deze doelgroep zo 
   ​groot mogelijk te maken;
– ​Iedere zorg- en welzijnsorganisatie gaat regionaal in gesprek over het inrichten van (regionaal) goed        werkgeverschap.

ACTIES 
1.1 Tafels Goed Werkgeverschap
Regionale en subregionale tafels voor bestuurders en HR-managers om in gesprek te zijn over goed (regionaal) werkgeverschap en duurzame samenwerking.​
Effect: Middellange en lange termijn
Meer informatie over deze actie

​​1.2 ​​​ Onderzoek Werken aan Werkzekerheid
In juli 2017 startten CNV Connectief en WZW ‘Werken aan Werkzekerheid’ in samenwerking met en subsidie van Instituut Gak. In een interactieve dialoog met werknemers zijn nieuwe vormen van werkzekerheid en werkgeluk onderzocht. 
Effect: ​middellange en lange termijn
Meer informatie over deze actie

1.3 Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
​Masterclass Duurzame Inzetbaarheid en themabijeenkomsten Duurzame Inzetbaarheid, met specifieke aandacht voor de doelgroep 50+​.
Effect: middellange termijn​
Meer informatie over deze actie

1.4 Sterk in je Werk 
Werkgevers zetten ‘Sterk in je werk’ in als instrument voor behoud van talent. Komende jaren  willen we 2.000 medewerkers een korte loopbaanimpuls bieden. 
Effect: korte termijn
Meer informatie over deze actie

​​1.5 Leernetwerk verzuim​​
​In het leernetwerk Ziekteverzuim worden best practices en methodes voor het terugdringen van ziekteverzuim in de eigen organisatie gedeeld om deze binnen de eigen organisatie verder te kunnen implementeren.​
Meer informatie over deze actie

​​1.6 Inspiratiesessies​
​Ter inspiratie van werkgevers worden sessies georganiseerd over onder andere:​
​- Aandacht voor ‘kwalitijd’ en roosteren
​- Cultuur en interne samenwerking
​- Interne optimalisatie functiehuis en personeelsplanning. Hierin wordt ook de inzet van medewerkers niveau 2        meegenomen.
​- Introductieproces- en begeleiding nieuwe medewerkers​
Meer informatie over deze actie

​​​​​1.7 ​Verkenning regionaal Zorginnovatiecentrum Verpleegkundigen en Verzorgenden
​Zorgtechnologie en de adaptatie daarvan kunnen bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarkttekorten. Wij verkennen regionaal draagvlak voor een gezamenlijk Zorginnovatie Centrum. Samen experimenteren, leren en het goede van innovatie en vernieuwing duurzaam naar de praktijk brengen. In 2018 worden regionale wensen en draagvlak verkend. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling om aan te sluiten bij het bestaande regionale initiatieven, te versnellen en elkaar te versterken bij de duurzame implementatie in de praktijk. ​Initiatief van Rijnstate, Radboudumc, WZW, ondersteund door de provincie Gelderland.
​Effect: middellange en lange termijn​
Meer informatie over deze actie

Actielijn 2: verhogen instroom- en opleidingscapaciteit

Onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties vervullen samen een belangrijke rol in het verhogen van het aantal en de kwaliteit van stages en opleidingsplaatsen. We bieden kansen voor mensen uit andere sectoren en werven gezamenlijk. Daarnaast werken we aan de professionaliteits bevordering van recruitment-afdelingen ten behoeve van werving en behoud van nieuwe (zij-) instroom.

​​De meeste zorgorganisaties verrichten al inspanningen op dit gebied, maar een analyse wijst uit dat de opleidingsinspanning (stages, opleidingsplaatsen) per organisatie sterk uiteenloopt. Uit de analyse blijkt tevens dat een opleidingsquote van 15% wenselijk en haalbaar is. Dit betekent dat een organisatie op elke 100 FTE zorginhoudelijke medewerkers 15 FTE opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal) organiseert. 

​​Het percentage van de studenten dat de opleiding met een diploma afsluit varieert per opleiding (BOL, BBL, Duaal, Voltijds) en niveau en ligt tussen de 50 en 80%. Het lage studierendement is een maatschappelijke kostenpost en is schadelijk voor de instroom in de sector en voor de sector als geheel.  Een belangrijk aspect bij de bij de uitval vormen de kwaliteit van de stages en leerwerkplekken. Opleidingen en zorgorganisaties vervullen samen dan ook een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van deze stages en het leren in de praktijk. 

Doelstellingen:
– ​
Zorgorganisaties verhogen waar nodig hun opleidingsinspanning. Een opleidingsquote van 15% is daarbij het uitgangspunt.
– ​Opleidingen en zorgorganisaties vervullen samen een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van  stages en het leren in de praktijk.
– ​Wij bieden kansen voor mensen uit andere sectoren en doelgroepen.ACTIES
​​​
2.1 ​(Intersectoraal) matchen en Instroom
Werkgevers sluiten aan bij de bestaande intersectorale matchtafels en presenteren zich bij werkgeversbijeenkomsten en speeddates om zij-instroom te stimuleren.​
Effect: ​​Korte termijn​​
Meer informatie over deze actie

​ 2.2 Leernetwerk Recruitment
Het Leernetwerk is een ​Netwerk van recruitment-professionals ​om best practices te delen in de aanpak van tekorten in combinatie met workshops over onder meer: Employer Branding, introductieproces, doelgroepgericht werven, rol van recruitment in behoud medewerkers en intern organiseren van zij-instroom.
Effect: Korte en middellange termijn​
Meer informatie over deze actie

​2.3 ​Matchbijeenkomsten zij-instromers

In de gehele regio worden matchbijeenkomsten georganiseerd voor werkgevers en zij-instromers. Brancheoverstijgend of branchespecifiek​.
​Effect: korte termijn​
Meer informatie over deze actie

2.4 Zij-instroom Foodvalley: verkort VIG-traject
Zij-instroom via een verkort VIG-traject door 6 werkgevers en Dulon College in Foodvalley. ​
Effect: Middellange termijn​
Meer informatie over deze actie

Actielijn 3: innovATIE in opleiden


De zorg verandert en wordt complexer. Voortdurend ontstaan nieuwe functies en aandachtsgebieden. Werkveld en onderwijs spelen gezamenlijk in op de ontwikkelingen van de arbeidsmartk. Samen werken we aan ontwikkeling van een strategische arbeidsmarkt-onderwijsagenda en de implementatie van innovatieve opleidingsmogelijkheden.

​​Met nieuwe en aangepaste opleidingen kunnen medewerkers worden voorbereid op de uitvoering van deze taken. Voor (potentiële) medewerkers in de zorg vormen deze nieuwe opleidingen een verrijking en verhoogt het de aantrekkelijkheid van de sector. 

Algemene doelstelling
Zorg- en onderwijsorganisaties werken op regionaal niveau nauw met elkaar samen bij de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe, innovatieve opleidingsmogelijkheden.
In onze regio streven wij naar 100% zekerheid op praktijkervaring voor mbo- en hbo-studenten tijdens hun studie. 

ACTIES

3.1. Pilot niveau 2 met praktijkleren

Verkenning voor minimaal 20 praktijkleerplekken op niveau 2 in samenwerking met het Astrum College. Deze pilot wordt geëvalueerd en getoetst op bruikbaarheid voor de andere subregio’s.
Effect: korte termijn
Meer informatie over deze actie
​​

3.2 Praktijkleerroute 
De praktijkleerroute v​an Rijn IJssel Zorg & Welzijn (Pleyade, Siza, Attent) is een BOL-traject waarbij studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen vanaf dag één onderwijs volgen in de beroepspraktijk van een leerbedrijf. Bij de Praktijkleerroute geven docenten van Rijn IJssel Zorg & Welzijn en werkbegeleiders van het leerbedrijf samen vorm aan het onderwijs. Medewerkers worden ook als gastspreker van workshops of themabesprekingen uitgenodigd. Docenten en werkbegeleiders hebben korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De praktijkleerroute bestaat uit 50% stage en 50% onderwijs in het leerbedrijf. (Koploper Zorgpact!)
Meer informatie over deze actie

3.3 Leerlingenpoule zij-instroom (mbo, hbo) 
Werkgevers stellen samen één vacature voor het gezamenlijk opleiden van zij-instromers.  Elf organisaties bieden een gecombineerde VIG/MZ3  opleiding aan en een uniek arbeidsvoorwaardenpakket (onder meer bij aanvang opleiding inschaling in FWG 30/35 en werkzekerheid).  Concept uit te breiden naar andere subregio’s en branches.
Effect: middellange termijn
Meer informatie over deze actie


Actielijn 4: betekenisvolle beeldvorming

We zetten ons voortdurend in voor een positief imago van Zorg en Welzijn, zodat voldoende mensen (blijven) kiezen voor leren en werken in de sector. De acties en campagnes zijn gericht op verhoging van instroom van jongeren en zij-instromers én op het behoud van huidige medewerkers. Branchespecifiek, – overstijgend en intersectoraal. Daarbij sluiten we aan op landelijke campagnes van VWS, zoals de publiekscampagne IK ZORG.

​​Het Ministerie van VWS start in 2018 een landelijke algemene campagne over werken in Zorg en Welzijn. Het is belangrijk om hier regionaal op aan te sluiten met specifieke activiteiten en campagnes. Het is nodig te investeren in de bekendheid van de sector bij specifieke doelgroepen, om instroom van jongeren of zij-instromers te verhogen.

In vergelijking met 2012 is de jaarlijkse instroom in opleidingen voor Zorg en Welzijn (mbo en hbo) in onze regio gedaald. Om weer op het niveau van 2012 te komen, betekent dat een veel groter deel van de huidige generatie mbo- en hbo-leerlingen gemotiveerd moet worden om te kiezen voor Zorg en Welzijn. Daarvoor is het nodig het imago van de sector te versterken en de bekendheid over werken en opleiden in Zorg en Welzijn te verhogen.

Doelstelling
Duurzaam en consequent uitdragen van acties en campagnes gericht op verhoging van de instroom in 2018 – 2019. Wij brengen dagelijks geluk en de bijzondere betekenisvolle relaties tussen medewerker, mens en familie in beeld en dragen dit beeld gezamenlijk consequent en duurzaam uit. 

ACTIES​​
4.1. Leerlingen enthousiast maken met lespakket ‘Aan jou hebben we wat’
Regionale werkgeversorganisaties hebben de krachten gebundeld en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en het vwo. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zetten wij deze lespakketten in om leerlingen te enthousiasmeren en te laten kiezen voor een loopbaan in onze sector. 
Effect: lange termijn
Meer informatie over deze actie

​4.2. Campagne ouderenzorg: Ik doe ertoe! 
​Vijftien VVT-organisaties startten gezamenlijk de imagocampagne  ‘Ik doe ertoe!’voor de ouderenzorg om het imago in de ouderenzorg en daarmee de tekorten in onze regio aan te pakken. In de week van Zorg en Welzijn (maart 2018) is de campagne live gegaan via: www.ikdoeertoe.nl en www.facebook.com/ikdoeertoe.nl

​​
De campagne is primair gericht op verbeteren van het imago om via die weg de tekorten in de ouderenzorg in onze regio aan te pakken (werving).  Met de campagne laten de organisaties zien hoe betekenisvolle het werk is. De campagne richt zich op zij-instromers in regio Gelderland in de leeftijd tussen de 25 en 55 jaar. Alle VVT-organisaties in de regio worden uitgenodigd om aan te sluiten en actief deel te nemen.
​​Effect: korte en middellange termijn
Meer informatie over deze actie

4.3. Actieve deelname aan Week van Zorg en Welzijn
In de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn openen werkgevers hun deuren voor het grote publiek en werven daarbij gericht medewerkers en zij-instromers. Zowel werkgevers als het onderwijs werken samen activiteiten uit om studenten enthousiast te maken voor stages en het werken in Zorg en Welzijn. In de huis-aan-huis-zorg special worden de kansen vanuit Actieprogramma WOVTW gepromoot.
Effect: korte en middellange termijn
Meer informatie over deze actie

4.4. Landelijke campagne Ik Zorg en Infopunt
​Op 1 november is de landelijke zorgbrede campagne Ik Zorg.  gestart. Een gezamenlijke campagne door en voor Zorg en Welzijn. Met landelijke radio- en tv-commercials, posters in bushokjes en de landelijke website www.ontdekdezorg.nl willen we mensen interesseren voor een loopbaan in Zorg en Welzijn. Vanuit de website en een landelijk welkomstpanel van Ik Zorg. worden geïnteresseerden doorverwezen naar ons regionaal infopunt  Ik Zorg. Om dit in goede banen te leiden, zetten we de kracht van ons netwerk in!​
Meer informatie over deze actie