Samen sterk voor voldoende menskracht
in Zorg en Welzijn

ActielijnEN

Waard om voor te werken! bestaat uit vier actielijnen: 
1. Goed werkgeverschap en anders werken
2. Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit 
3. Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen 
4. Betekenisvolle beeldvorming 

Actielijn 1: goed werkgeverschap en anders werken


Als goed werkgever investeren we in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat waardoor we talent behouden en uitstroom beperken. Het vormgeven van regionaal goed werkgeverschap staat op de bestuurlijke agenda’s. We blijven met elkaar in gesprek over het inrichten van (regionaal) goed werkgeverschap, waarin op een duurzame manier wordt samengewerkt.​​
​Iedere zorg- en welzijnsorganisatie gaat regionaal in gesprek over het inrichten van (regionaal) goed werkgeverschap.​ ​We waarderen onze medewerkers en zetten ons in voor hun behoud, zowel voor onze eigen organisatie als voor de regio.  We bieden werkzekerheid en waar mogelijk vaste contracten van juiste omvang die passen bij de levensfase van medewerkers. ​We bieden daarbij voldoende ontplooiingsmogelijkheden en mogelijkheden voor persoonlijke groei aan medewerkers. Voor medewerkers op niveau 2 zoeken we gezamenlijk naar oplossingen om de inzet van deze doelgroep zo  ​groot mogelijk te maken.​​

Acties (algemeen)
• Agendatafels goed werkgeverschap
​​ Inspiratiesessies​
​​​​​​​​
• Sterk in je Werk (loopbaanimpuls) 
 Succesvol ouder worden

Regio Arnhem/Ede​ ​​
• Begeleiding nieuwe medewerkers versterken (regio Arnhem/Ede)
• Verzuim Innovatieve Aanpak (regio Arnhem/Ede)​​​
​​• Medewerker en zorgtechnologie

Regio Nijmegen​​
• Behouden en benutten van capaciteit van professionals, regio Nijmegen
• Optimaal benutten capaciteit ouderengeneeskunde, regio Nijmegen
• Optimalisatie crisisregeling en nader onderzoek preventie crisis, regio Nijmegen

Regio Rivierenland​
• Behoud van medewerkers voor de zorgaanbieders in de regio Rivierenland
• Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking en inzet van behandelaren, regio Rivierenland
• Slimmer gebruik van zorgtechnologie, regio Rivierenland
​​
Leernetwerken en programma’s
• Leernetwerk verzuim​​​
• Duurzame inzetbaarheid​

Actielijn 2: verhogen instroom- en opleidingscapaciteit


​Onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties vervullen samen een belangrijke rol in het verhogen van het aantal en de kwaliteit van stages en opleidingsplaatsen. 
We bieden kansen voor mensen uit andere sectoren en werven gezamenlijk. Daarnaast werken we aan de professionaliteitsbevordering van recruitment-afdelingen ten behoeve van werving en behoud van nieuwe (zij-) instroom.

​​De meeste zorgorganisaties verrichten al inspanningen op dit gebied, maar een analyse wijst uit dat de opleidingsinspanning (stages, opleidingsplaatsen) per organisatie sterk uiteenloopt. Uit de analyse blijkt tevens dat een opleidingsquote van 15% wenselijk en haalbaar is. Dit betekent dat een organisatie op elke 100 FTE zorginhoudelijke medewerkers 15 FTE opleidingsplaatsen (BOL, BBL, duaal) organiseert. 

​​Het percentage van de studenten dat de opleiding met een diploma afsluit varieert per opleiding (BOL, BBL, Duaal, Voltijds) en niveau en ligt tussen de 50 en 80%. Het lage studierendement is een maatschappelijke kostenpost en is schadelijk voor de instroom in de sector en voor de sector als geheel.  Een belangrijk aspect bij de bij de uitval vormen de kwaliteit van de stages en leerwerkplekken. Opleidingen en zorgorganisaties vervullen samen dan ook een belangrijke rol in het verhogen van de kwaliteit van deze stages en het leren in de praktijk. 

Acties

•​
 ​Meet & Greets zij-instromers
• VIG in de regio Foodvalley (zij-instroom)
• Aantal stageplaatsen vergroten, regio Nijmegen
• Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg regio Arnhem / Ede​


Leernetwerken
• ​​Leernetwerk Recruitment​​​
• Gelderse matchtafels (intersectoraal)
• ​Leernetwerk stage- en opleidingscoördinatoren 

Actielijn 3: Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen


​​De zorg verandert en wordt complexer. Voortdurend ontstaan nieuwe functies en aandachtsgebieden.  ​Werkveld en onderwijs spelen gezamenlijk in op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. 

Samen werken we aan de ontwikkeling van een strategische arbeidsmarkt-onderwijsagenda en de implementatie van innovatieve opleidingsmogelijkheden.

​​Met nieuwe en aangepaste opleidingen kunnen medewerkers worden voorbereid op de uitvoering van deze taken. Voor (potentiële) medewerkers in Zorg  en Welzijn vormen deze nieuwe opleidingen een verrijking en verhoogt het de aantrekkelijkheid van de sector.  Daarbij worden ook voor zij-instromers kansen gecreëerd. 

Doelstelling
Zorg- en onderwijsorganisaties werken op regionaal niveau nauw met elkaar samen aan de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van nieuwe, innovatieve opleidingsmogelijkheden. In onze regio streven wij naar 100% zekerheid op praktijkervaring voor mbo- en hbo-studenten tijdens hun studie. 

Acties
• Leerlingenpoule zij-instroom (mbo, hbo)
•​​​​​Praktijkleerroute
• Plaats en tijdonafhankelijk leerwerktraject
• Experiment anders organiseren van inzet en opleiding nieuwe medewerkers​​​
• Anders organiseren van inzet en opleiding nieuwe medewerkers, regio Rivierenland
• Uitval BOL-opleidingen terugdringen regio Nijmegen​

Onderzoek​​
• Plek voor stage​


Actielijn 4: betekenisvolle beeldvorming


​We zetten ons voortdurend in voor een positief imago van Zorg en Welzijn, zodat voldoende mensen (blijven) kiezen voor leren en werken in de sector. De acties en campagnes zijn gericht op verhoging van instroom van jongeren en zij-instromers én op het behoud van huidige medewerkers. Branchespecifiek, – overstijgend en intersectoraal. Daarbij sluiten we aan op landelijke campagnes van VWS, zoals de publiekscampagne Ik Zorg.​


​​Het Ministerie van VWS start in 2018 een landelijke algemene campagne over werken in Zorg en Welzijn. We sluiten hier regionaal op aan met specifieke activiteiten en campagnes. Het is nodig te investeren in de bekendheid van de sector bij specifieke doelgroepen, om instroom van jongeren, herintreders en zij-instromers te verhogen.

In vergelijking met 2012 is de jaarlijkse instroom in opleidingen voor Zorg en Welzijn (mbo en hbo) in onze regio gedaald. Om weer op het niveau van 2012 te komen, betekent dat een veel groter deel van de huidige generatie mbo- en hbo-leerlingen gemotiveerd moet worden om te kiezen voor Zorg en Welzijn. Daarvoor is het nodig het imago van de sector te versterken en de bekendheid over werken en opleiden in Zorg en Welzijn te verhogen.

Doelstelling
Duurzaam en consequent uitdragen van acties en campagnes gericht op imago en verhoging van de instroom. Wij brengen dagelijks geluk en de bijzondere betekenisvolle relaties tussen medewerker, mens en familie in beeld en dragen dit beeld gezamenlijk consequent en duurzaam uit. 

Acties
• Leerlingen enthousiast maken met lespakket ‘Aan jou hebben we wat’
​•
 Regionale imagocampagne Ontdek de Ouderenzorg (V&V, alle regio’s)
​•
 Ontdekdezorg Week
​•
 Campagne Ik Zorg en Infopunt

Pin It on Pinterest

Share This