Instroom nieuwkomers in de ouderenzorg (V&V regio Arnhem/Ede)

Werk en/of het volgen van een opleiding wordt over het algemeen gezien als vliegwiel voor een snelle integratie van nieuwkomers. Echter, tot nu toe blijft de arbeidsparticipatie van nieuwkomers in de Zorg achter. Obstakels staan veelal in relatie tot het taalbeheersingsniveau en de ondersteuningsbehoefte op de werkvloer. Eerdere verkenningen in de regio tonen aan dat nieuwkomers zeer gemotiveerd zijn om te werken in Zorg en Welzijn. Er liggen daarmee kansen om een gemotiveerde groep nieuwe medewerkers op te leiden.

V&V-organisaties in de regio Arnhem en Foodvalley, het Dulon College, ROC Rijn IJssel en de Werkgeverservicepunten regio Foodvalley en Midden-Gelderland hebben daarom de handen ineen geslagen. Met behulp van de Transitiemiddelen, waarmee V&V-organisaties het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg succesvol kunnen implementeren, is er budget vrijgemaakt om nieuwkomers op te leiden voor het werk in de ouderenzorg.

Doelstelling
Binnen deze actie is de volgende doelstelling vastgesteld: 30 nieuwkomers (statushouders) in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en regio Foodvalley kunnen na een opleiding gemiddeld binnen drie jaar met een gegarandeerde baan aan de slag in de ouderenzorg. Nieuwkomers worden daarbij intensief begeleidt tijdens de zorgopleiding passend bij hun niveau (niveau 2, 3) om vervolgens gegarandeerd aan de slag te gaan bij een van de deelnemende ouderenzorgorganisaties.

Uitgangspunten:

  • Om tot een geschikt kandidatenbestand te komen, wordt een wervingscampagne opgezet die de doelgroep aanspreekt en inspireert. In de wervingscampagne is er nadrukkelijk aandacht voor de verwachtingen over het beoogde opleidingstraject, het taalniveau en het werken in de ouderenzorg.
  • Ten opzichte van het gestelde aantal nieuwkomers in de doelstelling gaat kwaliteit boven kwantiteit. Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten dat uit de selectie komt, proberen we zoveel mogelijk kandidaten succesvol toe te leiden naar een baan in de ouderenzorg.
  • Er wordt geïnvesteerd in een gedegen vooropleiding ten behoeve van een duurzame arbeidstoeleiding. De vooropleiding geeft nieuwkomers de tijd om kennis te maken met de ouderenzorg en de vaardigheden te leren die nodig zijn om succesvol door te stromen naar een leerwerktraject. De vooropleiding geeft zorgorganisaties de ruimte om de doelgroep nieuwkomers beter te leren kennen en talent te (h)erkennen.
  • Wanneer deelnemers starten in een BBL-traject, ontvangen zij een leerling salaris op basis van een dienstverband van minimaal 24 uur. Het eerste schooljaar bieden we intensieve begeleiding (op de werkvloer) in de vorm van taalondersteuning, coaching en/of praktische ondersteuning.

 
Updates en nieuws

Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan, een scholingsprogramma voorbereid en een programma van eisen opgesteld. In de tweede fase vond de gezamenlijke werving en selectie van de geïnteresseerde nieuwkomers plaats, om vervolgens de opleiding te starten. In februari 2020 zijn bijna 30 nieuwkomers gestart om (na 2 jaar) met hun zorgdiploma niveau 2 of 3 en met een (gegarandeerd) arbeidscontract aan de slag te gaan bij een van de elf deelnemende organisaties in de Ouderenzorg bij een van de deelnemende zorgorganisaties in onze regio. Meer daarover lees je hier: 28 nieuwkomers aan de slag.


Aangesloten zorgorganisaties

• ABC Zorgcomfort
• Icare
• Insuladei Huize Kohlmann
• Liemerije
• Zorggroep Ena
• NeboPlus
• Norschoten
• RijnWaal Zorggroep
• Verburght Molhuysen Staete
• Vilente
• Zinzia.

 

Deelnemende gemeenten
Arnhem, Barneveld, Duiven, Ede, Lingewaard, Renkum, Scherpenzeel,Veenendaal, Westervoort, Wageningen en Zevenaar.

Opleiders
Dulon College en Rijn IJssel

Aangesloten organisaties
Werkgeversservicepunten regio Foodvalley en Midden-Gelderland, Vluchtelingenwerk en WZW

Meer informatie?
Deze actie wordt gefaciliteerd door WZW: Susanne Haarsma | s.haarsma@wzw.nl | 026 389 8983