Samen sterk voor voldoende menskracht
in Zorg en Welzijn

Over waard om voor te werken!

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- Zuid en Zuidwest- Gelderland. Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Met acties voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn. 

Samen sterk 
​Inmiddels zijn bijna 70 Zorg en Welzijn organisaties aangesloten en zijn onderwijs, overheid en overige stakeholders nauw betrokken bij het Actieprogramma. Samen maken we ons sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn! Ons actieprogramma bestaat uit vier actielijnen:

​​​Op deze website vind je alle informatie over het Actieprogramma; de actielijnen, de acties, onderzoeken en analyses die aan het Actieprogramma ten grondslag liggen.  Met regelmaat posten we nieuwsberichten met updates van de acties. 

Urgentie wordt onderkend
WZW vertegenwoordigt meer dan 40.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden van WZW duidelijke tekorten. De urgentie is er en wordt ook onderkend door werkgevers. Iedere zorgorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig. ​​

Samenwerken noodzakelijk Urgentie wordt onderkend
​Het huidige ervaren tekort gaat verder dan de urgentie van vandaag en samenwerken is noodzakelijk. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden.

Stilzitten is geen optie. Actie is nodig; onderschrijf het Actieprogramma en doe mee!

Achtergrond & Kernwaarden

​​Achtergrond
Sinds 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en wordt het tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

​​Dick Herfst, bestuurder ZZG zorggroep en ambassadeur van het Actieprogramma in Gelderland:“Het is de hoogste tijd om tot een gezamenlijk, innovatief Actieprogramma te komen met alle betrokken partijen, verenigd binnen WZW. Want we staan voor de enorme uitdaging om voor onze sector en regio voldoende zorgmedewerkers op te leiden, bij te scholen, te werven en te behouden. In lijn met de werkwijze van WZW moeten we ook kijken naar innovatieve oplossingen voor ons vraagstuk.”

​​
Binnen 2 weken na bovenstaande oproep hebben 20 bestuurders in april 2017 enthousiast en met urgentie hun agenda vrijgemaakt. In de startbijeenkomst op 15 mei en een actiesessie op 19 juni gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: Hoe pakken wij de tekorten op het niveau 3 IG, 4 en 5 aan? Veel organisaties en regio’s in Gelderland werken al hard aan oplossingen. Ze voeren acties uit of bereiden deze voor. 

Vier kernwaarden
Samen hebben we onze vier kernwaarden vastgesteld. Hier doen we het voor en hiervoor komen we samen in actie:

​​Verbondenheid 
Samenwerken is een werkwoord, wij zijn bereid dit te verkennen en in gesprek te blijven. Wij werken vanuit vertrouwen en energie aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in Zorg en Welzijn te realiseren!

​​​​Duurzaam 
Wij werken duurzaam samen vanuit een lange termijn agenda en vertrouwen. We geven dit vorm met ‘denken door te doen’.

​​​Geluk 
​Geluk voor zowel zorgvrager, medewerker als organisatie. ​​

​​​Waardig leven en sterven
Waardig leven en sterven voor iedereen, hier doen wij het voor in Zorg en Welzijn.

Sectorplanplus

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. WZW is namens de organisaties in de regio Midden-, Zuid-, en Zuidwest-Gelderland hoofdaanvrager.

​​SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:
• ​​nieuwe instroom;
• ​met ontslag bedreigde werknemers;
• ​opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Ruim 23 miljoen aangevraagd in onze regio
Voor de regio’s Midden-, Zuid en Zuidwest-Gelderland is in de eerste drie tijdvakken ruim €23 miljoen aangevraagd.  Een mooie kans om opleidingsprojecten mede te financieren!

Landelijke publicatie tussenstand
Onlangs verscheen een landelijke publicatie met overzichtelijke infographics over de voortgang van SectorplanPlus. Daarin lees je onder meer over de tussenstand van de eerste drie tijdvakken, de verdeling over activiteiten en naar doelgroep. Je vindt het document hier: Voortgang Sectorplan Plus SPREAD​​ 

​Vierde tijdvak
De aanvraagperiode voor het vierde tijdvak zal naar verwachting plaatsvinden in december 2019. Het gaat hierbij om opleidingen die aanvangen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. Hou hiervoor de website in de gaten (www.sectorplanplus.nl).

Bijdragen aan doelen Waard om voor te Werken!
De aanvragen moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

Meer weten over SectorplanPlus?
​Neem dan contact op met Maurits Follender Grossfeld via 026-389 89 83 / m.follendergrossfeld@wzw.nl.​​Analyses en onderzoeken

Uitstroomonderzoek: behoud door inzicht in uitstroom
Om (onnodig) vertrek te voorkomen is inzicht in de uitstroom essentieel. Door met zo veel mogelijk werkgevers in de regio deel te nemen aan het uitstroomonderzoek, wordt het mogelijk om nog effectiever acties in te zetten. We willen allemaal dat er nu en in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers voor Zorg en Welzijn in onze regio zijn. WZW heeft daarom samen met 10 andere regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn het initiatief genomen tot een digitaal uitstroomonderzoek.

​​Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie en krijg je toegang tot je eigen dashboard. Met de sturingsinformatie kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren.  Hoe meer organisaties aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector! Vanuit het Actieprogramma roepen we organisaties dan ook actief op om deel te nemen aan het onderzoek. Je vindt alle informatie in het aanmeldpakket.  De start van het uitstroomonderzoek is in het eerste kwartaal 2019.

​​Aanmelden voor dit onderzoek is gratis voor leden van WZW. Wil je meer informatie? Neem contact op met: Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl, 026-3898983​

​​​Verdiepend onderzoek: ‘Plek voor Stage’
In de sector Zorg en Welzijn is een groeiend tekort ontstaan aan zorgprofessionals. De instroom in opleidingen is toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Daarentegen zijn er zeker ook al mooie voorbeelden te vinden van innovatieve stagevormen, ook in Midden- en Zuid-Gelderland. Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn, is door WZW met ondersteuning van de Provincie Gelderland in 2019 een verdiepend onderzoek gedaan naar stageproblematiek. De resultaten van het onderzoek lees je hier: onderzoek Plek voor stage.

​​​Dashboard Arbeidsmarkt in Beeld
​Vanaf september 2018 is het dashboard Arbeidsmarkt in Beeld online:  www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl.
​Met dit digitale platform zijn actuele cijfers over Zorg en Welzijn op elk gewenst moment in beeld. Een van de belangrijkste bronnen voor sturing op het gebied van arbeidsmarktbeleid binnen organisaties. 
– Actueel
– Alle informatie gebundeld op een plek
– betrouwbaar
– mogelijkheid tot benchmark

De factsheet met de samenvatting van arbeidsmarkt in beeld 2018 lees je hier: Arbeidsmarkt in Beeld 2018 

In gesprek over wat de arbeidsmarktcijfers en trends op www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl kunnen betekenen voor de strategische keuzes in jouw organisatie? Neem dan contact op met WZW via 026- 38 989 83 ​​​​​​​

Intersectorale Arbeidsmarktmonitor Gelderland
De vraag naar medewerkers in sector Zorg en Welzijn in Gelderland neemt toe. Op verschillende functies bestaan tekorten. Er zijn kansen voor intersectorale uitwisseling van medewerkers (zij-instromers) om werkgelegenheid voor de regio te behouden. Dit wordt ondersteund door het rapport 
Intersectorale Arbeidsmarktmonitor 2017.

Factsheets
Factsheet Tekorten, prognoses arbeidsmarkt 2021

Factsheet Arbeidsmarkt eerste lijn
Factsheet Specialistisch verpleegkundige hbo+
Factsheet Arbeidsmarktperspectief niveau 1 en 2

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn
In samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft WZW het themarapport Werkvermogen 55+ ontwikkeld. Het rapport gaat in op het werkvermogen van 55+ in Zorg en Welzijn. De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen. Rapport Werkvermogen 55+

Themarapport Flexibiliteit
In het themarapport ‘Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn’ wordt ingezoomd op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.
Themarapport Investeren in Flexwerkers in Zorg en Welzijn