Samen sterk voor voldoende menskracht
in Zorg en Welzijn

Over waard om voor te werken

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- Zuid en Zuidwest- Gelderland. Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Acties voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn.

Met zo’n 70 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en overige stakeholders maken we ons met ruim 100 partners sterk voor duurzaam voldoende menskracht in Zorg en Welzijn. De resultaten van de intensieve samenwerking​​ geven vertrouwen in de toekomst. Samen maken we ons sterk, zodat we altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening kunnen bieden.​ In onderstaande praatplaat visualiseren we de wijze waarop we vanuit gezamenlijk eigenaarschap in onze regio samenwerken aan de maatschappelijke en regionale opgave in Zorg en Welzijn.​

Tekst gaat verder onder foto

Default caption


WZW vertegenwoordigt meer dan 40.000 medewerkers werkzaam binnen Zorg en Welzijn in Gelderland. In lijn met de berekening van ActiZ bestaan ook bij vrijwel alle leden van WZW duidelijke tekorten. De urgentie is er en wordt onderkend door werkgevers. Iedere zorg- en welzijnsorganisatie wil gezond en met kwaliteit de zorgvraag van burgers kunnen beantwoorden. Daar zijn meer en anders opgeleide medewerkers voor nodig. ​

Samenwerken noodzakelijk
​Het huidige ervaren tekort verder gaat dan de urgentie van vandaag en samenwerken is noodzakelijk. Het arbeidsmarktprobleem is niet alleen een tekort aan personeel, het gaat ook om frictie en mismatch. De frictie komt terug in moeilijk vervulbare vacatures en de mismatch wijst in het bijzonder op de achtergrond en kwaliteiten van werkzoekenden. ​​Daarom introduceerden wij gezamenlijk het Zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken!. Het actieprogramma bestaat uit vier actielijnen, meer over de actielijnen lees je hier.

​​
Stilzitten is geen optie. Actie is nodig; Onderschrijf het Actieprogramma en doe mee!

Samenwerken vanuit gedeelde waarden

Samen hebben we onze vier kernwaarden vastgesteld. Hier doen we het voor en hiervoor komen we samen in actie.

​Verbondenheid
Samenwerken is een werkwoord, wij zijn bereid dit te verkennen en in gesprek te blijven. Wij werken vanuit vertrouwen en energie aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in Zorg en Welzijn te realiseren!​

Duurzaam
Wij werken duurzaam samen vanuit een lange termijn agenda en vertrouwen. We geven dit vorm met ‘denken door te doen’.

Geluk
​Geluk voor zowel zorgvrager, medewerker als organisatie. ​​​

Waardig leven en sterven
​Waardig leven en sterven voor iedereen, hier doen wij het voor in Zorg en Welzijn.

De actielijnen

Ons actieprogramma bestaat uit vier actielijnen:​

Actielijn 1: Goed werkgeverschap en anders werken
Actielijn 2: Verhogen instroom- en opleidingscapaciteit
Actielijn 3: Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen
Actielijn 4: Betekenisvolle beeldvorming

Raat van impact

RaaT van Impact
Het Actieprogramma is continu in ontwikkeling. Om te toetsen welke impact de acties van het programma op de sector en in onze regio hebben, is de RaaT van Impact geïnstalleerd als onafhankelijk orgaan.

Samen ontwikkelen en aanscherpen
De RaaT heeft als opdracht aan te zetten tot samenwerking, te verbinden, het meten van impact en het delen van successen om zo een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in Zorg en Welzijn in onze regio te realiseren. Het is daarbij van belang dat we niet alleen praten óver onze cliënten en toekomstige medewerkers, de RaaT van Impact wil juist met hen in gesprek, sámen ontwikkelen. Samen scherpen we het programma steeds verder aan.​

Broedplaatsen en experimenten
​De RaaT van Impact kijkt kritisch naar de acties en kan ook zélf experimenten en/of broedplaatsen initiëren bij de deelnemende organisaties om zo vernieuwende ideeën in de praktijk te toetsen. Deze broedplaatsen/experimenten leggen daarbij inhoudelijk de verbinding met het landelijke programma. De RaaT van Impact komt mini­maal vier keer per jaar bijeen.​​

De leden van de RaaT van Impact hebben allemaal verschillende expertises, ervaringen leeftijden en kennis en één ding gemeen: ze komen allemaal uit de praktijk!  Op dit moment bestaat de RaaT van Impact uit zeven leden. We stellen ze graag aan je voor:

•  Rob Timmers | Voorzitter RaaT van Impact​
•  Dorinda Lenting | Praktijkopleider | RijnWaal Zorggroep
•  Karen Lamers | Projectmedewerker | Zorgcentra de Betuwe
•  Martine Gerritsen | Verpleegkundige | V&VN​
​• Jenny Roeberts-Koekoek | Manager Externe Betrekkingen | Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
•​ Lieske Eldering | Jeugdverpleegkundige en Beleidsmedewerker | GGD Gelderland-Midden
• ​Sabine Marks | Senior verpleegkundige en hbo-V student | Attent Zorg en Behandeling


SectorplanPlus

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. WZW is in de regio zuid-, midden- en west Gelderland hoofdaanvrager.

​​SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

  • nieuwe instroom;
  • met ontslag bedreigde werknemers;
  • opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Een mooie kans om uw opleidingsprojecten mede te financieren. Vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt roepen we op om uit te gaan van een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering van deze impuls.

​Goedkeuring tijdvak 3
Het totaal aantal aanvragen voor het derde tijdvak lag met bijna €141 miljoen fors hoger dan de eerste twee tijdvakken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is blij met het enorme animo onder werkgevers om via scholing de tekorten aan werknemers aan te pakken. Daarom hebben zij aan de Tweede Kamer laten weten voor tijdvak 3 alle aangevraagde opleidingsprojecten volledig te honoreren. Hiermee is het totale budget van SectorplanPlus opgehoogd naar €370 miljoen.​

Flinke impuls voor de regio
De 122 opleidingsprojecten in onze regio’s zijn ingediend door 113 werkgevers met een totale aangevraagde waarde van ruim €10,5 miljoen. Wederom een flinke impuls om de tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen.

Vierde tijdvak
​De inschrijfperiode voor het vierde en tevens laatste tijdvak van SectorplanPlus, start in december. Houd hiervoor de website www.sectorplanplus.nl goed in de gaten.

​​Neem voor meer informatie over SectorplanPlus contact op met Maurits Follender via 026-389 89 83 / m.follendergrossfeld@wzw.nl.​​​

Bijdragen aan doelen Waard om voor te Werken!
De aanvragen moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

Analyses en onderzoeken

Uitstroomonderzoek: behoud door inzicht in uitstroom
Om (onnodige) vertrek te voorkomen is inzicht in de uitstroom essentieel. Door met zo veel mogelijk werkgevers in de regio deel te nemen aan het uitstroomonderzoek, wordt het mogelijk om nog effectiever acties in te zetten. We willen allemaal dat er nu en in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers voor Zorg en Welzijn in onze regio zijn. WZW heeft daarom samen met 9 andere regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn het initiatief genomen tot een digitaal uitstroomonderzoek.

​​Dankzij dit onderzoek krijg je inzicht in waarom medewerkers vertrekken uit jouw organisatie en krijg je toegang tot je eigen dashboard. Met de sturingsinformatie kun je heel gericht verbeteringen in het beleid doorvoeren. Naast dat deelname zeer waardevolle informatie oplevert voor je eigen organisatie doen wij een beroep op de collectiviteit van zorg- en welzijnswerkgevers in de regio van WZW. Hoe meer organisaties aan het uitstroomonderzoek deelnemen hoe beter beeld we krijgen van de beweegredenen van het vertrek uit de organisatie – én de sector! Je vindt alle informatie in het aanmeldpakket. De start van het uitstroomonderzoek is in het eerste kwartaal 2019 gestart.

Aanmelden is gratis voor leden van WZW. Wil je meer informatie? Neem contact op met: Maurits Follender via 026-389 89 83 / m.follendergrossfeld@wzw.nl.​​​

​​​Verdiepend onderzoek: ‘Plek voor Stage’
In de sector Zorg en Welzijn is een groeiend tekort ontstaan aan zorgprofessionals. De instroom in opleidingen is toegenomen en werkgevers in Zorg en Welzijn zijn meer gaan opleiden om de tekorten aan te pakken. Meer opleiden betekent ook meer begeleiden. Bij het zorgen voor die goede begeleiding knelt het echter soms. Daarentegen zijn er zeker ook al mooie voorbeelden te vinden van innovatieve stagevormen, ook in Midden- en Zuid-Gelderland. Om te achterhalen waar de knelpunten rondom de stageproblematiek liggen en waar kansen en oplossingsrichtingen te vinden zijn, is WZW met ondersteuning van de Provincie Gelderland in 2019 een verdiepend onderzoek naar stageproblematiek gestart. Lees hier het onderzoek Plek voor stage.​

​​​Dashboard Arbeidsmarkt in Beeld
​Vanaf september 2018 is het dashboard Arbeidsmarkt in Beeld online: www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl.
​Met dit digitale platform zijn actuele cijfers over Zorg en Welzijn op elk gewenst moment in beeld. Een van de belangrijkste bronnen voor sturing op het gebied van arbeidsmarktbeleid binnen organisaties.
– Actueel
– Alle informatie gebundeld op een plek
– betrouwbaar
– mogelijkheid tot benchmark

In gesprek over wat de arbeidsmarktcijfers en trends op www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl kunnen betekenen voor de strategische keuzes in jouw organisatie? Neem dan contact op met WZW via 026- 38 989 83 ​​​​​​​

Intersectorale Arbeidsmarktmonitor Gelderland
De vraag naar medewerkers in sector Zorg en Welzijn in Gelderland neemt toe. Op verschillende functies bestaan tekorten. Er zijn kansen voor intersectorale uitwisseling van medewerkers (zij-instromers) om werkgelegenheid voor de regio te behouden. Dit wordt ondersteund door het rapport
Intersectorale Arbeidsmarktmonitor 2017.

Factsheets
Factsheet Tekorten, prognoses arbeidsmarkt 2021

Factsheet Arbeidsmarkt eerste lijn
Factsheet Specialistisch verpleegkundige hbo+
Factsheet Arbeidsmarktperspectief niveau 1 en 2

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn
In samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft WZW het themarapport Werkvermogen 55+ ontwikkeld. Het rapport gaat in op het werkvermogen van 55+ in Zorg en Welzijn. De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen. Rapport Werkvermogen 55+

Themarapport Flexibiliteit
In het themarapport ‘Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn’ wordt ingezoomd op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.
Themarapport Investeren in Flexwerkers in Zorg en Welzijn

Pin It on Pinterest

Share This