Addenda V&V

V&V-organisaties van de drie zorgkantoorregio’s Arnhem/Ede, Nijmegen en Rivierenland leveren met doelgerichte activiteiten elk een gezamenlijke bijdrage aan de regionale implementatie van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bestuurlijke kartrekkers hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen voor acties die voor elke regio in een addendum zijn opgenomen in het regionale actieprogramma Waard om voor te werken! De zorgkantoren hebben akkoord gegeven op de plannen en daarvoor transitiemiddelen toegekend. De organisaties nemen hiermee deel aan het Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten (RAAT) Waard om voor te Werken!

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De bestuurders werken actief mee aan het realiseren van de acties en stimuleren en motiveren hun medewerkers om hun bijdrage te leveren. Elke organisatie investeert menskracht voor de inspanningen die nodig zijn om de acties te realiseren en monitoren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de V&V-branche en het onderwijs.

Evaluatie en voortgang
Aan de V&V-tafels wordt de voortgang besproken en geëvalueerd. Daarnaast worden daar brede thema’s besproken die bijdragen aan de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten.​

Uitgangspunten
Aan de addenda liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag die door de deelnemende partijen worden onderschreven.

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden
​Partijen beconcurreren elkaar niet door middel van het eenzijdig opstellen van betere arbeidsvoorwaarden in geval van het aantrekken van nieuwe medewerkers. De organisaties onderscheiden zich in kwaliteit, eigenheid en cultuur. Bestuurders zijn hierop aanspreekbaar aan de bestuurlijke tafel en blijven samen werken aan het richting geven aan arbeidsvoorwaarden die aansluiten op een dynamische arbeidsmarkt.

​​Gezamenlijk de uitstroom beperken en instroom versterken door elkaar te helpen en van elkaar te leren.
Partijen spreken af dat zij gezamenlijk optrekken in activiteiten die bijdragen aan een betere instroom van nieuwe medewerkers, zowel binnen als buiten de regio. Tevens geldt dit voor de acties om de uitstroom te beperken. De vitaliteit van (oudere) medewerkers wordt als gedeelde verantwoordelijkheid gezien en interventies om medewerkers te werven, behouden en vitaal aan het werk te houden worden gedeeld.

Strategische personeelsplanning​
Voorkomen van toekomstige arbeidsmarkttekorten door in te zetten op regionale strategische personeelsanalyse, waarbij partijen samenwerken en kennis delen.

Opleidingsvraagstukken worden zoveel mogelijk gebundeld. Door regionaal samen te werken rond opleidingsvragen en stages wordt innovatie in en aanbod van het onderwijs versterkt.

Van elkaar leren
​Succesvolle en niet-succesvolle interventies worden met elkaar gedeeld, waardoor de organisaties sterk staan in de aanpak van de arbeidsmarkttekorten en de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Acties per regio
Alle acties van de addenda vind je bij de Actielijnen en Acties (in de kolom links, onderaan elke actielijn)